ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน

หน้าที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานวินิจฉัยคุณภาพของดินด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และปฐพีกลศาสตร์ สำรวจ และประเมินกำลังผลิตของทรัพยากรดินในการปลูกพืชเศรษฐกิจ วิเคราะห์วิจัยด้านดิน พืช และภูมิอากาศโดยระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใช้ที่ดิน และการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำด้านการจัดการข้อมูลดิน  พืช  และภูมิอากาศ เพื่อการผลิตพืชและพัฒนาที่ดินทางการเกษตร(To be lead in Management of Soil Plant Climate on Plant Production and Agricultural of Land Development)

พันธกิจ (COMMITMENT)

เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาที่ดิน เน้นการจัดการข้อมูลดิน เพื่อการผลิตพืชและการสร้างแหล่งน้ำในไร่นา  ซึ่งมีพันธกิจในการ

  • วินิจฉัยและจัดการข้อมูลดิน พืชและภูมิอากาศ ให้เป็นคำแนะนำในการผลิตพืชเฉพาะพื้นที่
  • ทำการวิจัยเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ ด้านการวินิจฉัยและประเมินกำลังผลิตของดิน
  • ให้ บริการคำแนะนำการจัดการดิน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการธาตุอาหารพืช  การเลือกพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการดิน สู่เกษตรกร เพื่อการผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้ยั่งยืน

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด