คำแนะนำและเงื่อนไขในการจัดการธาตุอาหารพืชในการปลูกข้าวไม่ไวแสงโดยใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลาง ( อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี )

คำแนะนำและเงื่อนไขในการจัดการธาตุอาหารพืชในการปลูกข้าวไม่ไวแสงโดยใช้น้ำ   ชลประทานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลาง

( อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท  นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี )

สหัสชัย คงทน กรมพัฒนาที่ดิน

การผลิตที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง นอกเหนือไปจากผลผลิตที่ต่ำจากการปลูกในพื้นที่ ๆ ไม่เหมาะสมหรือการปลูกโดยอาศัยน้ำฝนและได้รับน้ำไม่เพียงพอในฤดูปลูก  สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการรับการถ่ายทอดผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างแปลงทดลองหรือสถานีวิจัย       กับพื้นที่ๆรับผลการวิจัย   โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ ๆจะรับการถ่ายทอดผลการวิจัยควรจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานีวิจัย เช่น มีลักษณะดินที่จำแนกได้อย่างเดียวกันและมีภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกันกับแปลงทดลองหรือสถานีวิจัย    จากการที่ผลการวิจัยในด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยยังไม่ครอบคลุมทุกชุดดิน  เมื่อเกษตรกรนำผลการวิจัยที่ประสบความสำเร็จบนชุดดินหนึ่ง ๆ ไปใช้กับชุดดินและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างไปจึงอาจไม่ได้ผลตามมุ่งหมาย ประกอบกับนักวิจัยไม่สามารถทำการวิจัยให้ครอบคลุมทุกลักษณะปัญหาหรือชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศได้ทั้งประเทศเนื่องด้วยการขาดแคลนนักวิจัยและงบประมาณ   แบบจำลองจึงถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจำกัดจากการปลูกข้าวโพดบนชุดดินของเกษตรกรเอง ตลอดจนทราบถึงผลผลิตและผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อปลูกข้าวบนชุดดินต่าง ๆ    ในการวิจัยได้นำระบบช่วยการตัดสินใจในการปลูกพืช และนำเข้าข้อมูลกายภาพและเคมีระดับชุดดิน   ข้อมูลภูมิอากาศตัวแทนที่ครอบคลุมแหล่งปลูก    ข้อมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมข้าว และกำหนดการจัดการที่เหมาะสม ทำการจำลองการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวบนชุดดินต่าง ๆ ในพื้นที่ปลูกภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ  เพื่อระบุอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมพร้อมทั้งวิเคราะห์ความความคุ้มค่าในการลงทุน โดยผลผลิตในระดับที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดและมีค่าโพด   การให้คำแนะนำจะเป็นระบุอัตรา N P K ที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกด้วยชุดตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน แล้วนำไปจำลองร่วมกับข้อมูลดินระดับชุดดินและข้อมูลภูมิอากาศรายวัน ภายใต้การปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทาน เพื่อให้ได้คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารพืชที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ร่วมกับคู่มือการตรวจสอบชุดดินในพื้นที่เกษตรกรและแผนที่ดินเพื่อให้ทราบสมบัติของดินระดับชุดดินเบื้องต้นและสุดท้ายได้มีการถ่ายทอดผลการวิจัยไปสู่เกษตรกรโดยกระบวนการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล

เรื่องเต็ม คำแนะนำและเงื่อนไขในการจัดการธาตุอาหารพืชในการปลูกข้าวไม่ไวแสงโดยใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคกลาง ( อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท  นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: