การกำหนดปริมาณและรอบการให้น้ำชลประทานสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยใช้โปรแกรม CROPWAT ในเขตพัฒนาที่ดิน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อหาปริมาณและรอบการให้น้ำชลประทานสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่งบนชุดดินต่างๆ ในเขตพัฒนาที่ดิน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ทั้งหมด 15,504 ไร่ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อปลูกพืชผักทั้งหมด 3 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินราชบุรี (Rb) ชุดดินกำแพงแสน (Ks) และชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว (Ks/c-sub) ทำการศึกษาปริมาณและรอบการให้น้ำชลประทานด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรม CROPWAT โดยนำเข้าข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ.2540-2549) ข้อมูลพืชหน่อไม้ฝรั่ง และข้อมูลด้านกายภาพดิน

จากการศึกษาปริมาณการให้น้ำชลประทานสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ช่วงเริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตครั้งแรก (1 มิถุนายน- 16 มกราคม) ปรากฏว่า ชุดดินราชบุรีต้องให้น้ำปริมาณมากที่สุดประมาณ 958.56 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ส่วนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียวต้องให้น้ำประมาณ 788 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และผลการศึกษาปริมาณการให้น้ำชลประทานสำหรับหน่อไม้ฝรั่ง ในระยะพักต้นจนเก็บผลผลิตอีกครั้ง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะๆ ละ 3 เดือน ได้แก่มีนาคม-พฤษภาคม, มิถุนายน-สิงหาคม, กันยายน-พฤศจิกายน, ธันวาคม-กุมภาพันธ์ รวมปริมาณการให้น้ำตลอดปี สรุปดังนี้ ชุดดินราชบุรีต้องให้น้ำปริมาณมากที่สุดประมาณ 1,730.24 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ รองลงมาคือชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียวต้องให้น้ำประมาณ 1,543.04  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และชุดดินกำแพงแสนให้น้ำน้อยที่สุดประมาณ 1,538.1 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

จากการวิเคราะห์หาช่วงเวลาการให้น้ำชลประทานหน่อไม้ฝรั่ง ช่วงเริ่มปลูกจนถึงเก็บผลผลิตครั้งแรก
(1 มิถุนายน- 16 มกราคม) สรุปผลดังนี้ ชุดดินราชบุรีมีรอบการให้น้ำในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ต้องให้น้ำทุก 3 วัน ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ให้น้ำทุก 2 วัน ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ให้น้ำทุก 3 วัน ช่วงต้นถึงกลางเดือนธันวาคม ให้น้ำทุก 2 วัน ส่วนช่วงกลางถึงปลายเดือนธันวาคมให้น้ำทุก 3 วัน เดือนมกราคมให้น้ำทุก 4 วัน ส่วนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว มีรอบการให้น้ำในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน ต้องให้น้ำทุก 3 วัน เดือนธันวาคมให้น้ำทุก 2 วัน ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ให้น้ำทุก 3 วัน

ส่วนช่วงระยะพักต้นจนเก็บผลผลิตอีกครั้ง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะๆ ละ 3 เดือน ได้แก่ มีนาคม-พฤษภาคม, มิถุนายน-สิงหาคม, กันยายน-พฤศจิกายน, ธันวาคม-กุมภาพันธ์ สรุปผลดังนี้ ระยะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ชุดดินราชบุรีมีรอบการให้น้ำในช่วงเดือนมีนาคม ต้องให้น้ำทุก 3 วัน ช่วงเดือนเมษายน- พฤษภาคมให้น้ำทุก 2 วัน ส่วนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว ในช่วงเดือนมีนาคม ต้องให้น้ำทุก 3 วัน เดือนเมษายนให้น้ำทุกวัน เดือนพฤษภาคมให้น้ำทุก 3 วัน ระยะตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ชุดดินราชบุรีมีรอบการให้น้ำในช่วงต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 1-5 มิถุนายน) ให้น้ำทุก 2 วัน หลังจากต้นเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ให้น้ำทุก 3 วัน เดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม (1กรกฎาคม-16 สิงหาคม)  ให้น้ำทุก 2 วัน ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ให้น้ำทุก 3วัน , 4 วัน, 5 วัน ตามลำดับ ส่วนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว มีรอบการให้น้ำในช่วงต้นเดือนมิถุนายน (วันที่ 1-5 มิถุนายน) ให้น้ำทุก 2 วัน หลังจากต้นเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ให้น้ำทุก 3 วัน ระยะตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ชุดดินราชบุรี ชุดดินกำแพงแสนและชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว มีรอบการให้น้ำส่วนใหญ่แบบให้น้ำทุก 3 วัน ระยะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ชุดดินราชบุรีมีรอบการให้น้ำในช่วงต้นถึงปลายเดือนธันวาคม (วันที่ 1-25 ธันวาคม) ให้น้ำทุก 3 วัน ตั้งแต่ปลายดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ให้น้ำทุก 2 วัน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ให้น้ำทุก 3 วัน, 4 วัน ตามลำดับ ส่วนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินกำแพงแสนที่มีเนื้อดินล่างเป็นดินเหนียว มีรอบการให้น้ำในช่วงต้นถึงกลางเดือนธันวาคมให้น้ำทุก 2 วัน ส่วนช่วงกลางเดือนธันวาคม (วันที่ 10 -22 ธันวาคม) ให้น้ำทุก 3 วัน  ตั้งแต่ปลายดือนธันวาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ให้น้ำทุก 2 วัน ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ให้น้ำทุก 3 วัน, 4 วัน ตามลำดับ

เรื่องเต็ม การกำหนดปริมาณและรอบการให้น้ำชลประทานสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่งโดยใช้โปรแกรม CROPWAT  ในเขตพัฒนาที่ดิน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: